Lính Trung Quốc sẽ được trang bị hệ thống hỗ trợ chiến đấu và đảm bảo sự sống cá nhân hoàn toàn mới trong tương lai.