(VOV) - Lễ duyệt binh và diễu hành quần chúng lớn nhất trong lịch sử, thể hiện sự phát triển lớn mạnh của nước CHND Trung Hoa trong 60 năm qua.