Tại Trung Quốc, lệnh báo động đỏ đã được ban bố để đối phó với bão Nari, tên quốc tế của cơn báo số 11.