SGTT - Sau gần một năm bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tình trạng lách luật, trốn đóng xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, tới mức có thể phải kiến nghị để sửa các quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm đóng hơn nữa.