Từ ngày 1-7-2010, những đối tượng mất sức lao động đã bị ngưng hưởng chế độ trợ cấp sẽ được hưởng lại theo Quyết định 613/QĐ-TTg và Thông tư hướng dẫn số 16/2010 của Bộ LĐTB-XH.