(2Sao) - Đúng là "gái một con, trông mòn con mắt"...