() - Trong những năm qua, nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tham mưu với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả.