(Tài chính) Ngày 20/3/2013, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trưc tuyến với các địa phương trong cả nước để triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020.