Trước tiên là thuộc về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông kém...