'Chiến dịch' giảm tải chương trình ở bậc phổ thông sẽ gồm cả giảm tải thi cử.