(VOV) -Việc chống tham nhũng, lãng phí bao giờ cũng là những vấn đề cấp thiết. Phải thực sự kiên quyết thì mới hy vọng có thể làm được