Một tấm gương sáng bao giờ cũng giúp chúng ta nhìn rõ hơn hình ảnh của mình. Đó là lẽ tự nhiên. Trong cuộc sống, trước một người mẫu mực về đạo đức lối sống, về trình độ, năng lực và phong cách làm việc, ai cũng muốn lấy đó làm gương để soi lại mình mà không cần đến bất kỳ một biện pháp hành chính bắt buộc nào. Đó là nếp sống văn minh, là yêu cầu đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành.