Trong trường hợp chỉ được chọn một: Hoặc nội dung (gỗ), hoặc hình thức bề ngoài (nước sơn) thì ông cha ta đã lựa chọn yếu tố thứ nhất.