Sáng 30-7, Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội.