QĐND Online - Sáng 10-10, Đảng ủy Quân đoàn 4 đã tổ chức Hội nghi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (NQTW8) - khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.