(aFamily)- Tôi chỉ thắc mắc ở bản thân mình, tại sao dùng tay và os (chỉ ở ngoài) thì mới có cảm xúc, còn quan hệ thực sự lại không?