Tôi đã tham khảo các BS ở những bệnh viện lớn, thậm chí tôi gọi điện cho người nhà sống ở bên Mỹ hỏi người quen làm trong các bệnh viện bệnh lây nhiễm song vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.