(AloBacsi) - Tóc em trước đây rất dày nhưng bị bạc sớm, vì thế em quyết định nhuộm tóc. Tuy nhiên gần đây tóc bị rụng nhiều.