(HNM) - Trong một số báo, chúng tôi đã nêu lịch sử ra đời của phân số. Phân số Ai Cập dạng 1/a ra đời cách đây khoảng 3650 năm, còn phân số tổng quát dạng a/b mà chúng ta biểu diễn như ngày nay đã được người Ấn Độ sử dụng từ khoảng 500 năm trước Công nguyên.