QĐND Online- Ngày 24-5-2010, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số : 917/1999/CT-QP về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân”.