Nên đánh thuế thật cao đối với nhà, đất không sử dụng trong vòng một năm để chống đầu cơ.