Trong khi chờ đợi phà cặp bến, có hai anh chàng ngồi tán gẫu với nhau thì từ xa bỗng có tiếng rao lanh lảnh của cậu bé bán báo: