Những người đã từng làm việc ở Hàn Quốc trở về có nhiều cơ hội tìm được việc làm ở Hàn Quốc lẫn ở các doanh nghiệp Hàn Quốc ở VN