VIT - Hạm đội Nam Hải của hải quân Trung Quốc được thành lập cuối năm 1949. Bộ chỉ huy hạm đội đặt ở Zhanjiang (Trạm Giang). Kỳ hạm của hạm đội là tàu AOR/AK Nanchang (Nam Xương) 953. Hạm đội nayy có trách nhiệm kiểm soát vùng Biển Đông, chia thành sáu khu tác chiến, phòng thủ: Trạm Giang, Bắc Hải (Beihai), Hoàng Bố (Huangpu), Sán Đầu (Shantou), Hải Khẩu (Haikou) và Hoàng Sa (Xisha).