Bài hát Tiểu đoàn 307, mà trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhân dân Nam Bộ đã đặt ra để ca cợi bộ đội cách mạng của mình, bộ đội Cụ Hồ đến nay đã gần 40 năm. Trải qua cuộc kháng chiến lâu dài chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc ta, dẫn đến thắng lợi lịch sử vẻ vang, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc song bài hát Tiểu đoàn 307 vẫn còn vang vọng với non sông.