(InfoTV) - Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành hai Thông tư quy định về Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn.