VH- Bộ VHTTDL đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.