Chinhphu.vn) - Công ty Cổ phần In An Giang có tổng nguồn vốn thể hiện trong Bảng cân đối kế toán (tính đến ngày 31/12/2011) là 15 tỷ đồng, có số lao động sử dụng thường xuyên bình quân trong năm 2011 là 141 người. Vậy Công ty có thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi thuế theo Thông tư 83/2012/TT-BTC không?