Từ 26 đến 29/9, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân các thành viên Ban Cán sự theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.