Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã vạch ra đường lối, chính sách đối ngoại đúng đắn, phù hợp, thể hiện thống nhất trong các văn kiện chủ yếu gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đây là kết quả của sự kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo các quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu thấu đáo cơ sở thực tiễn trong nước và quốc tế, hoàn thiện nhận thức khách quan, khoa học về thời đại ngày nay, thế giới đương đại và các quan hệ quốc tế hiện đại.