Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo nguyên lí của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, xây dựng quân đội cách mạng, về thực hiện sự lãnh đạo chặt chẽ quân đội, trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ta đã luôn coi trọng việc xác lập và không ngừng bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện cơ chế lãnh đạo đối với quân đội, coi đây là quy luật, nguồn gốc chủ yếu và là nguyên tắc cơ bản sống còn, nhân tố quyết định mọi sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.