(Tài chính) Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học - công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2020 và các chương trình quốc gia về KH&CN. Trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ các chính sách phát triển KH&CN và ứng dụng các thành tựu của KH&CN vào sản xuất; nhanh chóng nâng cao trình độ công nghệ của nền sản xuất, coi đó là con đường chủ yếu để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.