QĐND Online – Trời đã quá trưa, dòng người vẫn không ngừng kéo dài, đổ về ngôi nhà số 30 phố Hoàng Diệu, nơi trái tim của một nhân cách lớn đã vĩnh viễn ngừng đập – Đại tướng Võ Nguyên Giáp.