Công ty Cao su Phú Riềng là một trong ba đơn vị dẫn đầu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về sản xuất, kinh doanh, lương, thưởng và phúc lợi cho công nhân