Khả năng quân sự của Philippines hiện vào hàng thứ 23 thế giới