122 người đứng tên khởi kiện Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang do bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trái luật gây thiệt hại rất lớn cho họ.