Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc trừ cỏ lúa với phần lớn là các thuốc trừ cỏ hòa bản trong khi đó đối tượng nhóm cỏ cói lác và cỏ lá rộng rất phong phú đa dạng, khó trừ.