– Sau 10 năm thực hiện Chiến lược Dân số - Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) 2001-2010, công tác CSSKSS đạt được nhiều thành tựu. Có được những kết quả đó là do chúng ta có mạng lưới y tế rộng khắp và không ngừng được củng cố. Tuy nhiên, so với yêu cầu, mạng lưới này vẫn còn cần được hoàn thiện.