Nhằm xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, ngày 2-8-2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế Văn hóa công sở. Sau gần hai năm thực hiện Quy chế, phong cách và thái độ làm việc của cán bộ, công chức ở nhiều cơ quan nhà nước đã có những chuyển biến rõ rệt. Cán bộ, công chức đã đeo thẻ khi làm việc, không hút thuốc lá, không uống bia, rượu; trong giờ làm việc, các công sở đều bố trí người và nơi trông giữ xe cho người dân khi đến giao dịch.