ND - Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" do MTTQ Việt Nam phát động từ năm 1995 đến nay là một trong những cuộc vận động đã xác định đúng những nội dung công việc phải làm, hướng vào những mục tiêu quan trọng của địa phương, cơ sở, có sức lôi cuốn các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia, góp phần động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.