Trung tướng Nguyễn Huân, cựu Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương nghỉ hưu, khi đề cập đến việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ông nói: