KTNT- Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án xi măng Xuân Thành thuộc dự án nhóm B. Theo quy định pháp luật hiện hành, dự án này Nhà nước không thực hiện việc thu hồi đất nhưng ở Hà Nam đang xảy ra một chuyện ngược lại, UBND tỉnh lại ra Quyết định thu hồi đất (?!)