LTS: Ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TƯ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hơn 2 năm qua, các cấp ủy, chính quyền TP Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị, đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục ngay...