(Dân Việt) - Thức ăn cho bò được chia thành 2 nhóm chính: Thức ăn thô và thức ăn tinh. Cung cấp hai nguồn thức ăn này một cách hợp lý sẽ giúp bò khỏe mạnh, cho sữa chất lượng và năng suất cao.