Được sự đồng ý của tướng Đồng Sĩ Nguyên, Ban Biên tập báo Đại đoàn kết xin công bố bức thư của ông vừa gửi tới lãnh đạo Đảng, Ban Dân nguyện của Quốc hội ngày hôm nay 16-7-2011.