(Tamnhin.net) - Thủ tướng mới đắc cử của Hy Lạp Antonis Samaras nhậm chức ngày 20/6/2012 sau khi Đảng Tân Dân chủ của ông cùng với hai đảng khác thành lập chính phủ ngày 17/6/2012. Ngày 6/7/2012 ông Samaras đã đưa ra “Cương lĩnh hành động mới” thúc đẩy kinh tế. Nhưng gánh nặng nợ công hiện đang quá sức của bản thân ông và Chính phủ mới.