- Bố tôi sinh ra trong thời kỳ chiến tranh nên việc làm giấy khai sinh không được chú trọng. Sau thời gian hòa bình thì làm lại giấy khai sinh nhưng năm sinh lại không đúng theo năm sinh thực tế. Bây giờ chúng tôi muốn điều chỉnh lại cho đúng năm sinh thì phải đến cơ quan nào để làm thủ tục điều chỉnh.(Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Năm, Tân An, Long An)