Công văn số 1185/TCT-CS ngày 24/3/2008 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thủ tục thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.