Hoạt động công nhận giống lúa cho sản xuất được thực hiện từ giữa những năm 80 của thế kỷ trước. Tác dụng của hoạt động này trước hết thể hiện ở hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả các giống lúa mới được dùng trong sản xuất đại trà là những giống đã được Hội đồng khoa học (HĐKH) xem xét và tham mưu với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận.