Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Thống kê, thu nhập của người dân Việt Nam đã đạt 1,387 triệu đồng/người/tháng, tăng 39,4% so với năm 2008, tăng tăng bình quân 18,1%/năm trong thời kỳ 2008-2010.